top of page

Bailine Klagenemd

Klagenemnden behandler tvister mellom Bailine klienter og Bailine terapeuter som utøver alternative behandlinger i regi av Bailine Helse og Smertekontroll As (Bailine), org. 994 697 684.

Om klagenemden

Nemden består av en uavhengig autorisert sykepleier og en representant fra Bailine
Autorisert sykepleier Åse Herfoss Grini v/ Bailine Kongsberg
Morten Bai v/ hovedkontoret for Bailine, Oslo

 

Før du klager


Før du klager saken inn for klagenemnden må du ha reklamert skriftlig til Bailine klinikken du har fått utført alternativ behandling ved. Dette må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget, og senest innen fem år etter at behandlingen ble utført. Blir partene ikke enige, kan klagen sendes til klagenemnden. Klagen til klagenemden kan tidligst fremsettes tre uker etter at skriftlig klage er sendt Bailine klinikken, og senest innen ett år etter dette tidspunktet.  

 

Hvordan du klager

Klagen må fremsettes skriftlig. Klagen må inneholde en begrunnelse for ditt krav, og hva du ønsker skal bli resultatet. Legg ved all dokumentasjon av betydning for saken. En klage til nemnden avbryter foreldelsesfristen. 
Behandlingen i klagenemnden kan også erstatte behandling av saken i Forliksrådet.
All kommunikasjon med klagenemnden foregår på norsk.
Klage til nemnden er gratis for forbrukeren.

Adresse:


Bailine klagenemnd c/o Bailine Helse og Smertekontroll AS, Postboks 1548 Stoa, 4856 Arendal.
Email: klagenemnden@bailine.no.

Slik behandles klagesaken


Når klagen er mottatt har gjeldende Bailine klinikk en frist, normalt tre uker, til å komme med sin versjon av saken. Så gis partene anledning til nok ett skriftlig innlegg hver, før saken sendes til klagenemnden for avgjørelse.


Klageorganet skal informere partene så snart det har mottatt nødvendige og relevante dokumenter fra begge parter og saksbehandlingen kan begynne. Resultatet av klagebehandlingen skal gjøres tilgjengelig for partene innen 90 dager fra dette tidspunktet. I særlig komplekse saker kan fristen forlenges. Partene skal informeres om forlengelsen og om ny frist.

 

Avgjørelsene som tas av Bailine klagenemnden er rådgivende. Det vil si at Bailine terapeuter tilknyttet Bailine Helse- og Smertekontroll As i prinsippet kan nekte å gjøre som nemnden sier, men i de aller fleste tilfeller vil de følge avgjørelsen.

bottom of page